top of page
De Schatkaart_experimenteren_lres.jpg

Onze
visie

De pedagogiek, didactiek en antropologie van Montessori biedt kinderen, ouders en team houvast in een dynamische wereld. Voor kinderen is er een doorgaande ontwikkelingslijn en we werken als één team. Bij dit alles staat het kind centraal. Werken met de natuur is een belangrijk uitgangspunt in de praktijk van alle dag. 

 

Wij bieden kinderen een tweede thuis. Een overzichtelijke, rijke, geordende omgeving waarin kinderen vrij kunnen kiezen, ontmoeten en bewegen. De Montessori professionals zijn coach, inspirator, leraar en begeleider wanneer nodig, waarbij zij aansluiten bij de behoefte van ieder kind. Wij helpen ieder kind het beste uit zichzelf en de ander te halen. Wij bereiden onze kinderen voor op een snel veranderende wereld waar zij onderdeel van zijn. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en handelen en de positie die zij hebben in de wereld.

De Schatkaart_patronen_cirkel contour -

Onze 

missie

"Door het kind naar een nieuwe wereld"

- Maria Montessori

Thuis voelen

Wij geven ieder kind een veilig plekje in een mini-samenleving.

We moedigen individualiteit binnen een mini-samenleving aan, waarin elk kind verantwoordelijk is voor zowel zichzelf als voor de grotere gemeenschap. Het kindcentrum is een samenleving in het klein, waar kinderen het leven kunnen oefenen. Hier mogen ze durven proberen, met vallen en opstaan. In deze mini-maatschappij oefent een kind met meedoen, interactie en omgaan met verschillen. Ze ervaren dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat niet iedereen hetzelfde eruit ziet, denkt, doet of voelt. De Montessori professionals observeren en faciliteren kindontwikkeling vanuit hun kennis en ervaring. De fysieke ruimte, het programma en de activiteiten zijn afgestemd op optimale kindontwikkeling. 

 

Elk kind heeft een eigen plekje in de klas. De klassen maken weer onderdeel uit van het grote geheel. Ons Montessori Kind Centrum is een huiselijke omgeving waar kinderen zich veilig en thuis voelen. Samen met de kinderen, ouders en het team zorgen we ervoor dat het Montessori Kind Centrum voelt als een tweede thuis. Kinderen maken verschillende ontwikkelingsfases en gevoelige periodes door. De kinderen zijn in heterogene groepen verdeeld. We hebben een babygroep (0-2 jaar), een peutergroep (2-4 jaar) een onderbouwgroep (4-6 jaar), een middenbouwgroep (6-9 jaar) en een bovenbouwgroep (9-12 jaar). Onze voorbereide omgeving, ontworpen naar wetenschappelijk verantwoorde principes, biedt kinderen de vrijheid om vanuit zichzelf handelend te werken. Dankzij de hetrogenegroep maken kinderen samenlevingssituaties mee, in het klein, maar levensecht.

Thuis voelen.

Verrassen

Wij lopen op én naast gebaande paden om kinderen nieuwsgierig te maken en te laten bloeien.

Het mag; anders doen, anders denken en anders zijn. Het gebouw is verrassend en nodigt uit om op ontdekking te gaan. We geven kinderen, de ouders en de Montessori professionals de ruimte en dagen uit op verschillende gebieden. Met een nieuwsgierige blik ontdekken en vormen we de wereld en elkaar. We dagen elkaar uit om andere perspectieven te ervaren en elke dag met een open blik tegemoet te treden. Leren is leuk en zinvol als je de vrijheid voelt om in te spelen op de nieuwsgierigheid van ieder. Dit vraagt om inzet met hart, hoofd en handen. 

De Montessori professionals geven de kinderen de vrijheid om te experimenteren en leren om verder of anders te kijken.

Verrassen.

Vertrouwen

Wij vertrouwen op de kracht van kinderen.

Het Montessori Kind Centrum creëert een pedagogisch klimaat waarin Montessori professionals  en kinderen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen kinderen de ruimte om te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen kaders die zekerheid geven. Montessorionderwijs geeft het kind de gelegenheid op zijn of haar eigen kracht te vertrouwen, de kracht die het nodig heeft om de volwassen mens te worden die het eens zal zijn.  We creëren met elkaar een uitdagende voorbereide omgeving zodat elk kind zich kan ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat een kind vanuit zijn eigen kracht en in zijn eigen tempo groeit en ontwikkelt. Dit kan alleen als wij observeren en luisteren naar het kind. En passend aansluiten bij wat het aangeeft nodig te hebben.

Vertrouwen

Zelfstandig

Wij leren het kinderen zelf te doen.

In ons Montessori Kind Centrum wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van iedereen. Daarmee beginnen we al binnen de babygroepen, waarbij we het belangrijk vinden dat kinderen vanuit hun eigen kracht en in hun eigen tempo groeien en ontwikkelen. Ook binnen de peutergroepen werken we spelenderwijs aan de zelfstandigheid om hen zo voor te bereiden op de kleutergroep. Daarbij gaat het erom dat ieder een taak op zich kan en wil nemen en dat zij zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Het uiteindelijke doel is medeverantwoordelijkheid, van kinderen/mensen die zelfstandig hun plaats innemen in de wereld waarin zij leven en inhoud geven aan hun leven in samenhang met anderen. Al vanaf de geboorte wil een kind de wereld ontdekken. Naar gelang ze ouder worden willen  ze steeds meer zelf doen, zelf eten, zelf aankleden etc.  Zij worden steeds zelfredzamer. Dat betekent dat het kind steeds meer zelf kan, zoals een rits dicht doen, veters strikken, maar bijvoorbeeld ook alleen naar school fietsen. Wij stimuleren bij ons op school dat de kinderen steeds zelfredzamer worden.  Dit doen we samen met de ouders zodat thuis en school aansluit. Met de ouders gaan we een actief en gelijkwaardig (pedagogisch) partnerschap aan in de opvoeding, altijd in het belang van het kind.

Zelfstandig

Verbinden

Wij zien kinderen als de toekomst van een wereld waarin alles met elkaar samenhangt.

Kosmisch educatie neemt in ons Montessori Kind Centrum een belangrijke plaats in. Het Griekse woord ‘kosmos’ betekent orde en harmonie in de wereld en op een globaler niveau, het universum. Bij kosmische educatie maken we de kosmische ordeningen zichtbaar en plaatsen die in een steeds groter wordende omgeving. Wij zoeken altijd de verbinding en samenhang met elkaar, in de kinderopvang, in het onderwijs en in de opvoeding. Daarbij rekening houdend met de relatie en balans en het evenwicht tussen mens en cultuur, natuur, ruimte en tijd. Het kind wordt bewust van zijn plaats en haar verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van al het bestaande. We hebben oog voor de wereld om ons heen, waarin alles met elkaar te maken heeft. Daarom bieden we verschillende onderwerpen geïntegreerd aan. Denk bijvoorbeeld aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, taal , rekenen, maatschappijleer, techniek en verzorging.

Dit wordt voortgezet ook in de vrije tijd van het kind als het gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

Verbinden.

Meer weten?

We vertellen je graag alles over De Schatkaart, helpen je met inschrijven of we bekijken hoe we samen kunnen werken!

De Schatkaart_montessori materialen_lres
De Schatkaart_patronen_stip cirkel - gee
bottom of page